Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Opleidingsschool de Dorpsschool

Alle openbare scholen in Deventer zijn Opleidingsschool. We werken samen aan:
 • Een betere afstemming tussen het stage programma van de student en het programma van De Dorpsschool
 • Verantwoordelijkheid bij de inzet van de student tijdens stages
 • Tijd en ruimte voor de ontwikkeling van medewerkers binnen de scholen.
De Dorpsschool kijkt naar de ontwikkeling van alle leerkrachten: start-, basis en vakbekwame leerkrachten. Het uitgangspunt is een leven lang leren. Een leerkracht is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar ontwikkelingsproces, waarbij we rekening houden met de visie van de school. Als stichting willen we deze groei en ontwikkeling stimuleren en faciliteren.
Onder het motto "leren van en met elkaar" willen we ons niet alleen richten op ontwikkeling van kinderen, maar ook op de ontwikkeling van startende leerkrachten en de organisatie als geheel. Dit gebeurt op basis van de volgende uitgangspunten:
 • Op individueel niveau moeten mensen in staat zijn hun eigen leermeester te zijn
 • Op teamniveau moeten teamleden bereid en in staat zijn elkaar te coachen en het individuele en groepsleren te ondersteunen
 • Op team- en organisatieniveau is een cultuur nodig die erop gericht is individuen en groepen  in staat te stellen te leren.
Door het concept van de opleidingsschool ontstaat er op meerdere niveaus gelegenheid tot leren.
 • Kinderen leren van startende leraren
 • Startende leraren leren van de vakbekwame leerkrachten
 • De vakbekwame leraren professionaliseren zich door de begeleiding van startende leraren
 • De vakbekwame leraren professionaliseren zich door de inbreng van Saxion d.m.v. trainingen en bijeenkomsten
Op deze manier is er sprake van een voortdurende schoolontwikkeling wat het onderwijs ten goede komen. De opleidingsschool de Dorpsschool gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van startende leraren. Een goede samenwerking biedt winst voor alle partijen: de startende leraren, de school en de opleiding.

 De Dorpsschool beschikt over het kwaliteitskeurmerk opleidingsscholen en voldoet daarmee aan de volgende criteria:  
 
 1. Kwaliteit leerwerkomgeving:
  1. Het  opleidingsteam op De Dorpsschool bestaat uit  gekwalificeerde mentoren, een opleider in de school en een directeur.
  2. De opleider in de school heeft 1 middag in de week om haar taken uit te voeren.
    
 2. Professionalisering:
  1. De opleider in de school heeft de opleiding tot opleider in de school A en B succesvol afgerond.
  2. De mentoren in de school zijn ten aanzien van kennis en begeleidingsvaardigheden aantoonbaar gekwalificeerd, zij hebben de mentorencursus succesvol afgerond.
  3. De opleider en mentoren nemen deel aan jaarlijkse terugkomdagen.
  4. Drie mentoren hebben de opleiding "Krachtig meesterschap" gevolgd.
    
 3. Afstemming
  1. De opleider in de school heeft structureel overleg met de relatiebeheerder van de Pabo over de begeleiding en beoordeling van de studenten.
  2. Door regelmatig het opleiden in de school op de agenda van studiedagen te zetten, de mentoren en studenten middels resonansbijeenkomsten te late evalueren wordt er gewerkt aan participatie. 
 
 1. Kwaliteitszorg
  1. De relatiebeheerder van de opleiding en de school als medeopleider (directeur en opleider) evalueren 2x per schooljaar ieders rol en taken. Daarnaast evalueren de relatiebeheerder en de OIDS nog twee maal, al dan niet in intervisieverband met de OIDS van de Rythmeen.
  2. De pabostudenten leveren input m.b.t. het leer- en werktraject (stage) op onze scholen. Centrale vragen: Wat verloopt goed? Waar kunnen we als school verbeteren?


   Resonansresultaat 2015-2016

   Studentenfeedback 2015-2016
    

 2. Schoolontwikkeling  en onderzoek
  1. Binnen de school heerst een cultuur gericht op onderwijsverbetering  waarbinnen er voor leerkrachten en studenten ruimte is om:
   • te experimenteren met andere vormen van onderwijs en onderwijsmodellen naast het ADIM
   • deel te nemen aan werkgroepen
   • meer systematisch onderzoek te doen
   • opdrachten en onderzoek te doen die ten dienste staan van de eigen ontwikkeling en/of de schoolontwikkeling.