Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Ouderraad (OR)
 
Naast een Medezeggenschapsraad heeft de school een Ouderraad of een Activiteitencommissie.
De Ouderraad (Activiteitencommissie) bestaat alleen uit ouders. En keer per jaar wordt er een zakelijke ouderavond in de school gehouden. Daarin leggen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad verantwoording af over wat er het afgelopen jaar is gebeurd en over de plannen voor het komende jaar.
De OR heeft onder meer tot taak het bevorderen van de samenwerking tussen de school en de ouders en het team praktisch te ondersteunen bij het organiseren van allerlei schoolse en buitenschoolse activiteiten in nauwe samenwerking met het team.
Daarnaast kan de OR gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die de school betreffen. Tevens wordt door de OR de ouderbijdrage beheerd en kunnen via die weg voor school die noodzakelijke attributen worden aangekocht, die niet door het Rijk worden bekostigd.
Heeft u vragen over de werkzaamheden van de OR dan kunt u altijd met n van de leden of met de schoolleiding contact opnemen. Ook als u het leuk vindt uw hulp aan te bieden, vernemen wij dat graag van u.

De ouderraad vergadert de eerste dinsdag van de maand. Tijdens deze vergadering worden activiteiten voorbereid en lopende zaken besproken.
De notulen van de vergaderingen komen op de website en het publicatiebord in de school te hangen.
 
Heeft u vragen over de werkzaamheden van de ouderraad dan kunt u altijd met n van de leden of met de schoolleiding contact opnemen.
E-mail: or@dedorpsschool.nl