Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl

April 2017

Invoering 5-gelijke-dagen-model per 4 september 2017 Ė Dorpsschool Bathmen
 
                                                                                  
 
Vanaf 4 september 2017 gaat De Dorpsschool van start met het 5-gelijke-dagenmodel (5GDM) en krijgen we andere schooltijden.
 
Op basis van de informatie die we van u hebben gekregen tijdens de inloopavonden en de raadpleging, hebben we zo zorgvuldig mogelijk alle belangen afgewogen. Met name het bespreken van de bemensing van de pleinwacht (met of zonder inzet van vrijwilligers) en het bepalen van de definitieve eindtijd heeft meer tijd gevraagd.
 
Het team heeft gezamenlijk besloten zelf zorg te dragen voor de invulling van de pleinwacht tijdens de pauzes. Met deze organisatievorm eindigt de schooldag om 14.00 uur.
 
De dagindeling van het 5GDM is als volgt:

 • 8.15 uur inloop
 • 8.30 uur start lessen
 • 14.00 uur einde lessen 
  Alle groepen hebben twee eetmomenten en minimaal twee speelmomenten verdeeld over de dag. De lengte van deze momenten zijn afgestemd op de behoefte van de leeftijdsgroepen.
   
  Als werkgroep waarderen we dit gebaar van het team, omdat er hiermee vertrouwde gezichten op het plein komen en we beschikken over een constante bemensing.
   

Tot slot. Wij realiseren ons terdege dat de overgang naar het 5GDM wennen is voor kinderen, ouders en leerkrachten. We blijven dan ook graag in gesprek met u om op tijd te kunnen anticiperen op vragen of ideeŽn met betrekking tot het nieuwe schooltijdenmodel. U kunt ons ook bereiken via info@dedorpsschool.nl.
 
We hebben er alle vertrouwen in dat de invoering van het 5GDM veel rust zal geven voor iedereen.
 
Met vriendelijke groet,
 
De werkgroep schooltijden
9 december 2016.

Uitslag raadpleging schooltijden

Binnen ons kindcentrum staan er 200 gezinnen (incl. toekomstige) ingeschreven, dus er konden 400 biljetten worden ingeleverd. Joanne en Brigitte van de OR waren vrijdag 2 december 2016 bij de telling aanwezig en hebben de aantallen gecontroleerd.
 
Er zijn 238 biljetten ingeleverd,                                       dat is 60% van alle mogelijk in te leveren biljetten.
Dat vinden wij een mooie representatieve weergave.
 
Van die 238 biljetten zijn er:

 • 63 biljetten voor het huidige model,                       dat is 26 %
       Argumenten door meerdere ouders aangegeven:
 • de onderbouw gaat extra uren maken
 • een pauze thuis om op te laden
 • mijn kind vindt het fijn om thuis te eten
 • een hele dag verlof op moeten nemen voor pleinwachtdienst
 • geen woe- (en vr.) mi meer vrij bij 5GDM
 

171 biljetten voor het 5GDM,                                  dat is 72 %

      Argumenten door meerdere ouders aangegeven:
 • meer rust, regelmaat , structuur en fijn ritme
 • meer ruimte voor hobbyís en sport
 • past beter bij ons werkschema
 • het overblijven wordt anders zo duur
 • minder problemen met overblijven
 • elk kind gelijk met overblijven
 • start om 8.30 uur
 • meer kortere dagen
 • veiliger-overzichtelijker (wie blijft er, wie gaat er weg)
 • geen heen en weer tussen de middag
 
 • 4 biljetten neutraal,                                              dat is 2 %

 
Gelet op bovenstaande data,  heeft de directeur van de school de oudergeleding van de MR geadviseerd om in te stemmen met het wijzigen van de huidige schooltijden naar het  5 gelijke dagenmodel met ingang van 1 augustus 2017.
Tijdens de MR-bijeenkomst op woensdag 7 december heeft de oudergeleding van de MR unaniem ingestemd met het voorstel om naar 5GDM over te gaan. De MR gaf verder aan blij te zijn met de opkomst en de duidelijke  meerderheid. Complimenten voor de werkgroep.

De werkgroep gaat de komende weken het proces van invoering verder uitwerken. Zo moet de definitieve eindtijd worden vastgesteld (14.15 of 14.30 uur), de pauzes en pleinwacht in kaart worden gebracht en een jaarrooster worden opgesteld. We verwachten rond de voorjaarvakantie u hier meer over te kunnen informeren.

1 november 2016.

De werkgroep Schooltijden heeft de draad weer opgepakt tijdens een eerste bijeenkomst op 10 oktober.
 
In de werkgroep zitten op dit moment na enkele wijzigingen: Erika Spoelma (MR), Lilian de Negro (MR), Joanne Snijder (OR), Judith Oude Luttikhuis (ouder), Erik Schiphorst (ouder), Sarah Bourgonje, Paulien Stikker, Anke Dokter, Joylanda Leistra en Karin Steghuis.

Tijdens deze bijeenkomst is voor het volgende plan van aanpak gekozen:

In de week van 7 t/m 11 november ontvangen alle ouders een brief met daarin de aanleiding en het doel van de werkgroep, aanvullende informatie, het proces en het schooltijdenvoorstel van de werkgroep.

Op woensdag 23 november is er ís morgens van 8.45 -9.45 uur en ís avonds van 20.00-21.00 uur een inloopmoment om aan de aanwezige werkgroepsleden uw persoonlijke vragen te stellen naar aanleiding van bovengenoemde brief. Ook gedurende de gehele ochtend die dag kunt u met uw vragen terecht bij Karin Steghuis.

Vanaf vrijdag 25 november houden wij een ouderraadpleging. Hiervoor krijgt elke ouder, die nu kinderen heeft in de groepen 1 t/m 7, een  peilbiljet. Hierop kunt u uw mening kenbaar maken. Alle peilbiljetten die ingeleverd zijn op school voor  1 december tellen mee in de ouderraadpleging.

Op vrijdag 2 december worden de peilbiljetten geteld en in de week van 5 december wordt de uitslag aan u gecommuniceerd.
 

Onderzoek schooltijden

Onderzoek Schooltijden februari 2015: stand van zaken.
Klik hier voor het betreffende document.

Onderzoek Schooltijden december 2014: stand van zaken.
Klik hier voor het betreffende document.

De, op deze avond, gestelde vragen en de antwoorden.
Klik hier voor het betreffende document.

Naar aanleiding van opmerkingen op de avond gaat de werkgroep zich beraden wanneer het beste moment is om de peiling te houden en wat dan het vervolg is. Wij houden u op de hoogte via de info4@ll en onze website.

De 3 modellen naast elkaar en de argumenten voor het 5 gelijke-dagen-model
Klik hier voor het betreffende document.

Op donderdagavond 2 oktober is er een extra ouderavond georganiseerd met als enig onderwerp: 'Schooltijden'.
Klik hier voor de uitnodiging met aanvullende informatie.

De door Karin Steghuis vertoonde powerpointpresentatie kunt u hier als PDF-bestand lezen.